De besloten vennootschap Suitsuit International B.V., statutair gevestigd te ‘s- Gravenhage, geregistreerd in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 27373465, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

CONTACTGEGEVENS:

Suitsuit International B.V.

Nieuwegracht 8-01
3763 LB Soest
Nederland
info@suitsuit.nl
www.suitsuit.nl

Voor meer informatie of vragen over deze privacyverklaring is de functionaris gegevensbescherming van Suitsuit International B.V. te bereiken via alle@suitsuit.com

 

ARTIKEL 1:  DE PERSOONSGEGEVENS

Suitsuit International B.V. verwerkt persoonsgegevens van klanten. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de persoonsgegevens die Suitsuit International B.V. verwerkt:

 1. voor- en achternaam;
 2. geslacht;
 3. geboortedatum;
 4. adresgegevens;
 5. telefoonnummer;
 6. e-mailadres;
 7. IP-adres;
 8. overige persoonsgegeven die actief verstrekt worden door klanten;
 9. gegevens over activiteiten op de website van Suitsuit International B.V.;
 10. bankrekeningnummer.

 

ARTIKEL 2: DOELEINDEN VOOR VERWERKING

Suitsuit International B.V. verwerkt persoonsgegevens van klanten voor de volgende doeleinden:

 1. Om diensten te verlenen en te factureren.
 2. Om bestellingen af te handelen en klanten te informeren over het verloop daarvan.
 3. Om met klanten te communiceren (waaronder het verzenden van berichten).
 4. Om analyses uit te voeren voor rapportage doeleinden.
 5. Om de diensten op de wensen van de klanten af te stemmen.
 6. Om de diensten te optimaliseren.
 7. Om extra diensten en voordelen aan te bieden.
 8. Om klanten te informeren over producten, evenementen, aanbiedingen en acties van Suitsuit International B.V.
 9. Om gepersonaliseerde reclame te tonen.
 10. Om informatie over klanten te verstrekken aan derden indien daarvoor toestemming is gegeven.
 11. Om informatie over klanten te verstrekken aan derden indien Suitsuit International B.V. daartoe verplicht is op basis van wet- of regelgeving (b.v. aan opsporingsinstanties).
 12. Om te controleren of klanten aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen alsmede ter controle van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan en/of uitvoeren van de overeenkomst.
 13. Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.
 14. Om identiteiten te verifiëren en fraude tegen te gaan.

 

ARTIKEL 3: TERMIJN BEWAREN PERSOONSGEGEVENS

Suitsuit International B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

 

ARTIKEL 4: DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN 

Suitsuit International B.V. verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met de klant of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Suitsuit International B.V.  kan gebruik maken van de diensten van derden om de   gegevens   van   klanten   te   verwerken   in   overeenstemming   met   deze privacyverklaring. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor Suitsuit International B.V. en Suitsuit International B.V. draagt zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor Suitsuit International B.V.  optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met Suitsuit International B.V. afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen verwerken in opdracht van Suitsuit International B.V.

Voor het overige verstrekt Suitsuit International B.V. alleen gegevens aan derden met voorafgaande toestemming van klanten of indien zij daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen belangen.

 

ARTIKEL 5: COOKIES

Suitsuit International B.V. maakt gebruik van cookies die geen inbreuk maken op de privacy van klanten. De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. 

De klant kan zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen verwijderd worden.

 

ARTIKEL 6: GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

De klant heeft het recht om eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Dat kan door contact op te nemen met de klantenservice van Suitsuit International B.V. via customercare@suitsuit.com.

De klantenservice zal de persoonsgegevens, indien gewenst, aanpassen, aanvullen of verwijderen en dit bevestigen naar de klant. Met het verwijderen zullen alle gegevens van de klant verwijderd worden uit de database van Suitsuit International B.V.

De klant heeft het recht om een eerder gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Suitsuit International B.V.

De klant behoudt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. De klant kan te allen tijde een verzoek indienen om de persoonsgegevens door Suitsuit International B.V. op te laten sturen.

Suitsuit International B.V. kan hiervoor in redelijkheid de door haar gemaakte kosten in rekening brengen.

 

ARTIKEL 7: BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Suitsuit International B.V. neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als de klant de indruk heeft dat zijn gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik dient er contact opgenomen te worden met de klantenservice.

Indien de klant aanwijzingen heeft dat Suitsuit International B.V.  persoonsgegevens niet op een correcte wijze verwerkt heeft de klant het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, Nederland (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

ARTIKEL 8: DATAGEBRUIK DOOR GOOGLE

Google gebruikt de gegevens die worden gedeeld door sites en apps om haar services te verstrekken, te onderhouden en te verbeteren, nieuwe services te ontwikkelen, de effectiviteit van advertenties te meten, te beschermen tegen fraude en misbruik en content en advertenties te personaliseren die je ziet op Google en op sites en in apps van haar partners.

Meer informatie over Google's privacybeleid: Google’s Privacy & Terms