Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “Golden Ticket actie”, hierna genoemd “de actie”, georganiseerd door SUITSUIT International BV, gevestigd in Soest, hierna genoemd “SUITSUIT”, en is bedoeld ter promotie van de verkoop van producten van SUITSUIT. Door deel te nemen aan de actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze winactie actievoorwaarden, hierna genoemd “actievoorwaarden”. 

U heeft alleen recht op een prijs als u in het bezit bent van een Golden Ticket en u zich volledig aan deze Algemene Voorwaarden houdt. SUITSUIT behoudt het recht om, naar eigen inzicht, deelnemers die niet voldoen aan of handelen in strijd met deze algemene voorwaarden, te elimineren of the diskwalificeren.

HET ACTIEMECHANISME  

 • De actie en actieperiode: Er worden twaalf (12) Golden Tickets verspreid over twaalf (12), willekeurige online webshopbestellingen die binnenkomen via https://suitsuit.com in de periode van 1 december en 31 december 2021 23:59 uur.
 • Promotie: SUITSUIT zal gedurende de actieperiode de actie promoten op hun website en door middel van e-mail, Facebook, Instagram en via andere sociale media.

DEELNAME

 • Je neemt deel aan de actie zodra je, binnen de actieperiode, een artikel koopt in de webshop van SUITSUIT: https://suitsuit.com.
 • De actie geldt alleen in de eigen webshop van SUITSUIT. De (online) verkooppunten en externe marktplaatsen waar SUITSUIT producten verkocht worden, doen niet mee aan deze actie.
 • Deelnemen kan van 1 december tot 31 december 23:59 uur 2021 via een bestelling op https://suitsuit.com.
 • Bij het plaatsen van een bestelling zijn SUITSUIT’s Algemene Voorwaarden en Privacybeleid van toepassing. Deelnemers stemmen bij het afronden van een bestelling in dat ze akkoord zijn met deze voorwaarden.
 • Aan de Golden Ticket actie zelf, zijn geen kosten verbonden.
 • Bij ontvangst van je webshopbestelling, open je je pakketje en zoek je naar een fysiek Golden Ticket tussen je aankopen.
 • Heb je een Golden Ticket gevonden? Dan staat op de achterkant van het ticket je gewonnen prijs vermeldt en naar welke webpagina van SUITSUIT je moet gaan om je prijs te verzilveren.
 • Deelname aan de actie staat open voor personen die tenminste 18 jaar of ouder zijn en die woonachtig zijn in België, Nederland of Duitsland (?).
 • De Golden Tickets worden afzonderlijk van elkaar (dus per 1) verdeeld over willekeurige SUITSUIT’s ontvangen webshopbestellingen gedurende de maand december.
 • Tijdelijke of vaste werknemers van SUITSUIT International BV zijn uitgesloten van deelname. 

DE PRIJZEN                                               
Met de actie worden 12 prijzen weggegeven: 
- 3x een shoptegoed op suitsuit.com ter waarde van vijftig euro (€ 50,- );
- 3x een shoptegoed op suitsuit.com ter waarde van honderd euro (€ 100,- );
- 3x een shoptegoed op suitsuit.com ter waarde van tweehonderdvijftig euro (€ 250,- )
- 1x een hotelovernachting voor twee (2) personen in The Hunfeld Hotel in Utrecht, inclusief ontbijt.

 • De prijswinnaar ontvangt een shoptegoed ter waarde van € 50,- , €100,- of €250,- die middels een actiecode kan worden verzilverd in de SUITSUIT webshop: https://suitsuit.com
 • De hotelovernachting wordt door SUITSUIT overhandigd na acceptatie van de prijs door de prijswinnaar. Acceptatie gaat middels een mail van de winnaar naar customercare@suitsuit.com. In de mail vermeld de winnaar zijn of haar naam, telefoonnummer en een foto van het gevonden Golden Ticket. SUITSUIT neemt dan contact op met de winnaar om het Golden Ticket te verzilveren en een overnachting in te plannen.
 • Prijzen zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar tegen contanten of andere waardebonnen.  
 • SUITSUIT zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening nemen.  
 • De prijswinnaar is zelf verantwoordelijk voor de benodigde en geldige reisdocumenten en eventuele reis- en annuleringsverzekeringen. Kosten daarvan komen voor eigen rekening van de prijswinnaar en zijn niet inbegrepen bij de prijs.  

DE WINNAAR 

 • Prijswinnaars worden door SUITSUIT ad random via een blinde trekking op onpartijdige wijze gekozen. Iedere week van december worden er van maandag tot en met zondag, drie Golden Tickets in de webshoporders verspreid. Winnaars zorgen er zelf voor dat zij hun Golden Tickets accepteren en verzilveren.  
 • De winnaars van de hotelovernachting dienen binnen 14 werkdagen na ontvangst van het Golden Ticket persoonlijk een email bericht naar customercare@suitsuit.com te sturen en aan te geven of hij of zij de prijs accepteert. Als de deelnemer niet binnen de gestelde termijn van 14 werkdagen reageert, zal er een nieuwe winnaar overeenkomstig deze actievoorwaarden worden gekozen en kan de oorspronkelijke deelnemer geen aanspraak meer maken op de prijs.
 • Over de trekking, winnaar of prijs wordt niet met (andere) deelnemers en/of derden gecorrespondeerd. 


PRIVACY 

 • De persoonsgegevens die SUITSUIT verkrijgt in het kader van de actie, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.  
 • De verzamelde persoonsgegevens, zijnde de namen van de deelnemers en e-mailadressen, zullen alleen worden gebruikt door SUITSUIT en worden verder niet verstrekt aan partners of derden. 
 • De verzamelde e-mailadressen worden alleen door SUITSUIT gebruikt om periodiek e-mail nieuwsbrieven te versturen en om de deelnemers te contacteren over deze actie en over toekomstige acties en aanbiedingen.  
 • Op verzoek van de deelnemer worden zijn of haar persoonsgegevens door SUITSUIT verwijderd. 

DIVERSEN 

 • SUITSUIT kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de actie, de toekenning van de prijs, de ontvangst van de prijs of de het gebruik daarvan, behoudens in geval van opzet of grove schuld.  
 • SUITSUIT draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit of in verband met de actie, de promotie, de toekenning, de ontvangst of verzilvering van de prijs (voor, tijdens of na de gewonnen reis) voortvloeien.   
 • SUITSUIT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor wijzigingen in of geen doorgang vinden van de door de winnaar gewonnen hotelovernachting als gevolg van externe acties of gebeurtenissen die buiten haar invloedsfeer liggen en/of nalatigheid van derden.  
 • SUITSUIT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebeurtenissen die gedurende de hotelovernachting plaatsvinden. De hotelovernachting wordt door de winnaar op eigen risico aanvaardt, onder acceptatie van de algemene voorwaarden die de The Hunfeld Hotel te Utrecht daarvoor heeft opgesteld.  
 • SUITSUIT geeft het nadrukkelijke advies aan de winnaar om vooraf de algemene van The Hunfeld Hotel te Utrecht aandachtig door te lezen.  
 • SUITSUIT is niet aansprakelijk voor schades die voortvloeien uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, typ- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden.  
 • SUITSUIT is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.  
 • SUITSUIT behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.  
 • SUITSUIT behoudt zich het recht voor om de actie te beëindigen of de regels, prijs, actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat SUITSUIT daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers.  
 • Wijziging of aanpassing van deze voorwaarden en staking of wijziging van de actie zal bekend worden gemaakt via de actiepagina https://nl.suitsuit.com/pages/goldenticket
 • In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door SUITSUIT.  
 • Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de actie voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.  

Soest, november 2021