“Win een 6-gangen diner bij je thuis verzorgd door een private chef t.w.v. € 1000,-” 

ALGEMEEN  
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de winactie “Win een 6-gangen diner bij je thuis, verzorgd door een private chef t.w.v. € 1000,-”, hierna genoemd “de actie”, georganiseerd door SUITSUIT International BV, gevestigd in Soest, hierna genoemd “SUITSUIT”. Door deelname aan deze winactie ga je akkoord met deze actievoorwaarden.  

DEELNAME  

 1. Deelname aan de actie is gratis en gedurende de hele actieperiode mogelijk. Deelname vindt plaats door het achterlaten van je volledige naam en emailadres op de daarvoor ingerichte actiepagina op de website www.suitsuit.com. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.

 2. Door deelname aan de actie geef je SUITSUIT toestemming om je periodiek per e-mail een nieuwsbrief te sturen. Je kunt natuurlijk altijd aangeven dat je deze nieuwsbrieven niet meer wilt ontvangen, door op de afmeldlink in de desbetreffende e-mail te klikken.

 3. Om deel te mogen nemen, moet je minimaal 18 jaar zijn. Als je jonger bent dan 18 jaar, dan mag je alleen deelnemen met schriftelijke toestemming van je ouder(s) of verzorger(s).

 4. De actie is specifiek bedoeld voor deelnemers woonachtig in Nederland.

 5. Je kunt maximaal één keer deelnemen aan de actie. Daarbij wordt je volledige voornaam, achternaam en e-mailadres als één unieke combinatie gezien.

LOOPTIJD EN TREKKING  

 1. De looptijd van de actie is van 2 december 00:01 uur tot en met 31 december 2022 23:59 uur.

 2. De trekking van de winnaar vindt plaats op 3 januari 2023 en geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze door een medewerker van SUITSUIT.

 3. De trekking vindt uitsluitend plaats als er zich tijdens de actieperiode minimaal 1.000 unieke deelnemers schriftelijk hebben aangemeld voor deelname.

 4. De winnaar wordt binnen 5 werkdagen na de trekkingsdatum persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.

 5. Indien de winnaar van de actie niet binnen 48 uur na ontvangst van de e-mail reageert, vervalt het recht op deze prijs. Er zal dan direct een nieuwe trekking plaatsvinden.

 6. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd met SUITSUIT. 

 7. De prijs is niet inwisselbaar in contanten of producten.  
PRIJS
 1. De prijs bestaat uit een 6-gangen diner voor 6 personen bij jou thuis, ter waarde van € 1.000,-. Dit diner wordt verzorgd door private chef Charlotte Hansen (www.solotti.com), bekend van het RTL5 programma Topchef Academy.

 2. Het diner moet plaatsvinden tussen 1 april en 1 oktober 2023. De winnaar kan in deze periode zelf een datum kiezen, waarbij rekening moet worden gehouden dat tussen het kiezen van de datum en de datum van het diner, minimaal 8 weken moet zitten.

 3. De gewenste datum voor het diner moet aan SUITSUIT schriftelijk worden doorgegeven, waarna SUITSUIT contact zal opnemen met Charlotte Hansen om de reservering te bevestigen. De winnaar ontvangt hierna een bevestiging van de gereserveerde datum en tijdstip.

 4. SUITSUIT zal vooraf met de winnaar in contact treden om specifieke wensen met betrekking tot dieet of allergieën en verdere details te bespreken.

 5. Wanneer het diner niet kan plaatsvinden als gevolg van een onverhoopte annulering door Charlotte Hansen, dan zal het diner in overleg met de winnaar naar een latere datum worden verschoven. SUITSUIT kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit een dergelijke annulering.

 6. Wanneer de winnaar het gereserveerde diner minimaal 8 weken voorafgaand aan de datum van het diner annuleert, dan heeft de winnaar recht op het vastleggen van een nieuwe datum mits deze datum valt binnen de gestelde periode van 1 april tot 1 oktober. Wordt de gereserveerde datum van het diner minder dan 8 weken voorafgaand aan deze datum geannuleerd, dan vervalt het recht en kan er geen nieuwe datum vastgelegd worden.

 7. SUITSUIT zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening nemen. 
PRIVACY 
 1. Het verstrekken van persoonsgegevens is noodzakelijk voor deelname aan de actie.

 2. De persoonsgegevens die SUITSUIT verkrijgt in het kader van deze winactie, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.

 3. De persoonsgegevens zullen niet worden verkocht aan derden noch op enige andere wijze aan derden ter beschikking worden gesteld.

 4. De verzamelde e-mailadressen worden alleen door SUITSUIT gebruikt om periodiek e-mail nieuwsbrieven te versturen en om de deelnemers te contacteren over deze actie en over toekomstige acties en aanbiedingen. 

 5. Op verzoek van de deelnemer worden zijn of haar persoonsgegevens door SUITSUIT verwijderd. 
ALGEMEEN
 1. SUITSUIT kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de actie, de toekenning van de prijs, de ontvangst van de prijs of het gebruik daarvan, behoudens in geval van opzet of grove schuld. 

 2. SUITSUIT kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel de actie zonder opgave van reden stopzetten, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn richting de deelnemers.

 3. SUITSUIT behoudt zich het recht voor om een ​​deelnemer uit te sluiten van de actie indien een deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens verstrekt of indien de deelnemer fraude pleegt of probeert te plegen en/of op enige andere manier de actievoorwaarden schendt of de actie op oneerlijke wijze beïnvloedt. Bij uitsluiting komt de deelnemer op geen enkele wijze meer in aanmerking voor de prijs.

 4. De actie wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of beheerd door, of geassocieerd met Facebook of Instagram.

 5. In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door SUITSUIT.

 6. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de actie voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.