ALGEMEEN 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de winactie “Maak kans op een reis voor twee personen naar de bestemming van je dromen”, hierna genoemd “de actie”, georganiseerd door SUITSUIT International BV, gevestigd in Soest, hierna genoemd “SUITSUIT”, en is bedoeld ter promotie van de verkoop van producten van SUITSUIT. Door deel te nemen aan de actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze winactie actievoorwaarden, hierna genoemd “actievoorwaarden”. 

HET ACTIEMECHANISME  

 • Deelnemers kunnen meedoen aan de actie door voorafgaand aan de periode van 9 mei tot en met 4 juli 2020 23:59 uur, hierna genoemd de actieperiode hun voornaam, achternaame-mailadres en naam van de reisbestemming van hun dromen te registreren op https://nl.suitsuit.com/pages/droomreis 
 • Gedurende de actieperiode ontvangen deelnemers via e-mail aanwijzingen in de vorm van letters, waarmee aan het einde van de actieperiode een woord moet worden gepuzzeld. Uit alle correcte inzendingen zal direct na de actieperiode één winnaar worden aangewezen. 
 • Deelnemers geven op de actiepagina expliciet toestemming voor het periodiek ontvangen van informatie van SUITSUIT middels een e-mail nieuwsbrief. Zonder deze expliciete toestemming kan niet aan de actie worden deelgenomen. 
 • SUITSUIT zal gedurende de actieperiode de actie promoten op hun website en door middel van e-mail, Facebook, Instagram en via andere sociale media.  

DEELNAME 

 • Deelnemers kunnen meedoen aan de actie door zich tussen 1 mei 18:00 uur en 8 mei 23.59 uur in te schrijven op  https://nl.suitsuit.com/pages/droomreis. 
 • Deelname aan de actie staat open voor personen die tenminste 18 jaar of ouder zijn, een geldig en actief e-mailadres hebben en woonachtig zijn in Nederland.  
 • Per inschrijving kunnen maximaal 4 (vier) deelnemers zich inschrijven. 
 • Tijdelijke of vaste werknemers van SUITSUIT International BV zijn uitgesloten van deelname. 
 • Aan de deelname aan de actie zijn geen kosten verbonden.  
 • Iedereen kan meedoen door middel van het registreren van zijn of haar voornaam, achternaame-mailadres en reisbestemming van zijn of haar dromen, alsmede het expliciet toestemmen in het feit dat hij of zij periodiek een e-mail nieuwsbrief van SUITSUIT ontvangt. Uiteraard kan men zich te allen tijde weer uitschrijven door middel van het intrekken van de eerder gegeven toestemming.  
 • Er kan maar één keer per persoon worden deelgenomen aan de actie. 

DE PRIJS 

Met de actie wordt het volgende weggegeven: 2 x een reis naar de zelf opgegeven reisbestemming op basis van vervoer middels, trein, boot, vliegtuig en/of (eigen) auto ter waarde van maximaal € 5.000,- 

 • De prijswinnaar ontvangt een reischeque ter waarde van  5.000,-, die kan worden verzilverd bij een nader door SUITSUIT op te geven reisorganisatie. 
 • De reischeque wordt door SUITSUIT overhandigd na acceptatie van de prijs door de prijswinnaar.  
 • De prijs is niet overdraagbaar en niet inwisselbaar tegen contanten of andere waardebonnen.  
 • SUITSUIT zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening nemen.  
 • De prijswinnaar is zelf verantwoordelijk voor de benodigde en geldige reisdocumenten en eventuele reis- en annuleringsverzekeringen. Kosten daarvan komen voor eigen rekening van de prijswinnaar en zijn niet inbegrepen bij de prijs.  

DE WINNAAR 

 • De winnaar van de prijs wordt door SUITSUIT ad random via een blinde trekking op onpartijdige wijze gekozen. Er vindt één trekking plaats in de week na 4 juli 2020. De winnaar van de prijs wordt na afloop van de actie persoonlijk door SUITSUIT op de hoogte gesteld via telefoon en/of email.  
 • De winnaar van de prijs wordt na afloop van de actie bekendgemaakt op de website, in de nieuwsbrief en via sociale media kanalen van SUITSUIT.  
 • De winnaar dient binnen 5 werkdagen na ontvangst van het persoonlijke email bericht van SUITSUIT per e-mail te reageren op het persoonlijke e-mailbericht van SUITSUIT en aan te geven of hij of zij de prijs accepteert. Als de deelnemer niet binnen de gestelde termijn van 5 werkdagen reageert, zal er een nieuwe winnaar overeenkomstig deze actievoorwaarden worden gekozen en kan de oorspronkelijke deelnemer geen aanspraak meer maken op de prijs.  
 • Over de trekking, winnaar of prijs wordt niet met (andere) deelnemers en/of derden gecorrespondeerd. 

PRIVACY 

 • De persoonsgegevens die SUITSUIT verkrijgt in het kader van de actie, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.  
 • De verzamelde persoonsgegevens, zijnde de namen van de deelnemers en e-mailadressen, zullen alleen worden gebruikt door SUITSUIT en worden verder niet verstrekt aan partners of derden. 
 • De verzamelde e-mailadressen worden alleen door SUITSUIT gebruikt om periodiek e-mailnieuwsbrieven te versturen en om de deelnemers te contacteren over deze actie en over toekomstige acties en aanbiedingen.  
 • Op verzoek van de deelnemer worden zijn of haar persoonsgegevens door SUITSUIT verwijderd. 

DIVERSEN 

 • SUITSUIT kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de actie, de toekenning van de prijs, de ontvangst van de prijs of de het gebruik daarvan, behoudens in geval van opzet of grove schuld.  
 • SUITSUIT draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit of in verband met de actie, de promotie, de toekenning, de ontvangst of verzilvering van de prijs (voor, tijdens of na de gewonnen reis) voortvloeien.   
 • SUITSUIT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor wijzigingen in of geen doorgang vinden van de door de winnaar gewonnen reis als gevolg van externe acties of gebeurtenissen die buiten haar invloedsfeer liggen en/of nalatigheid van derden.  
 • SUITSUIT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebeurtenissen die gedurende de reis plaatsvinden. De reis wordt door de winnaar op eigen risico aanvaardt, onder acceptatie van de algemene voorwaarden die de reisaanbieder en reisorganisator daarvoor heeft opgesteld.  
 • SUITSUIT geeft het nadrukkelijke advies aan de winnaar om vooraf de algemene (reis)voorwaarden van de reisaanbieder aandachtig door te lezen.  
 • SUITSUIT is niet aansprakelijk voor schades die voortvloeien uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, typ- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden.  
 • SUITSUIT is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.  
 • SUITSUIT behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.  
 • SUITSUIT behoudt zich het recht voor om de actie te beëindigen of de regels, prijs, actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat SUITSUIT daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers.  
 • Wijziging of aanpassing van deze voorwaarden en staking of wijziging van de actie zal bekend worden gemaakt via de actiepagina https://nl.suitsuit.com/pages/droomreis 
 • In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door SUITSUIT.  
 • Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de actie voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.  

Soest, mei 2020