ALGEMEEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de winactie “Maak kans op een volledig verzorgde reis voor twee personen naar Marrakesh”, hierna genoemd “de actie”, georganiseerd door SUITSUIT International BV, gevestigd in Soest, hierna genoemd “SUITSUIT”, en is bedoeld ter promotie van de verkoop van producten van SUITSUIT. Door deel te nemen aan de actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze winactie actievoorwaarden, hierna genoemd “actievoorwaarden”.
 

HET ACTIEMECHANISME

 • Deelnemers kunnen meedoen aan de actie door in de actieperiode van 27 juni tot en met 10 juli 2019 23:59 uur, hierna genoemd de actieperiode hun voornaam, achternaam en emailadres te registreren op https://nl.suitsuit.com/pages/winactie-marrakesh
 • Deelnemers vullen op deze actiepagina hun voornaam, achternaam en emailadres in en geven daarna expliciet toestemming voor het periodiek ontvangen van informatie van SUITSUIT middels een e-mail nieuwsbrief. Zonder deze expliciete toestemming kan niet aan de actie worden deelgenomen.
 • SUITSUIT zal gedurende de actieperiode de actie promoten op hun website en door middel van email, Facebook, Instagram en via andere sociale media.

DEELNAME

 • Deelname is mogelijk gedurende de hele actieperiode.
 • Deelname aan de actie staat open voor personen die tenminste 18 jaar of ouder zijn, een geldig en actief emailadres hebben en woonachtig zijn in Nederland.
 • Tijdelijke of vaste werknemers van SUITSUIT International BV zijn uitgesloten van deelname.
 • Aan de deelname aan de actie zijn geen kosten verbonden.
 • Iedereen kan meedoen door middel van het registreren van zijn of haar voornaam, achternaam en emailadres, alsmede het expliciet toestemmen in het feit dat hij of zij periodiek een e-mail nieuwsbrief van SUITSUIT ontvangt. Uiteraard kan men zich te allen tijde weer uitschrijven door middel van het intrekken van de eerder gegeven toestemming.
 • Er kan maar één keer per persoon worden deelgenomen aan de actie.

DE PRIJS

Met de actie wordt het volgende weggegeven:

- 2 x een retourvluchten van Amsterdam of Eindhoven naar Marrakesh.
- 1 x een transfer van het vliegveld naar het hotel en terug naar het vliegveld.
- Drie overnachtingen voor twee personen in een hotel, inclusief ontbijt.
- Tweehonderdvijftig (250) Euro zakgeld voor twee personen

 • De reis wordt door SUITSUIT geboekt na acceptatie van de prijs door de prijswinnaar. De winnaar kan zelf de periode kiezen, maar het vertrek en daarmee de inwisseling van de prijs dient te allen tijde te zijn gelegen tussen 1 september 2019 en 1 maart 2020.
 • Als de prijswinnaar niet tijdens deze periode kan vertrekken, dan komt daarmee de prijs te vervallen.
 • Op het moment van boeken dient de vliegreis en het verblijf beschikbaar te zijn. Wanneer dit niet het geval is, zal SUITSUIT de prijswinnaar een andere periode aanbieden.
 • De prijs is niet overdraagbaar en niet inwisselbaar tegen contanten of andere waardebonnen.
 • SUITSUIT zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening nemen.
 • De prijswinnaar is zelf verantwoordelijk voor de benodigde en geldige reisdocumenten en eventuele reis- en annuleringsverzekeringen. Kosten daarvan komen voor eigen rekening van de prijs winnaar en zijn niet inbegrepen bij de prijs.

DE WINNAAR

 • De winnaar van de prijs wordt door SUITSUIT ad random via een blinde trekking op onpartijdige wijze gekozen. Er vindt één trekking plaats in de week na 10 juli 2019. De winnaar van de prijs wordt na afloop van de actie persoonlijk door SUITSUIT op de hoogte gesteld via telefoon en/of email.
 • De winnaar van de prijs wordt na afloop van de actie bekendgemaakt op de website, in de nieuwsbrief en via sociale media kanalen van SUITSUIT.
 • De winnaar dient binnen 5 werkdagen na ontvangst van het persoonlijke email bericht van SUITSUIT per email te reageren op het persoonlijke email bericht van SUITSUIT en aan te geven of hij of zij de prijs accepteert. Als de deelnemer niet binnen de gestelde termijn van 5 werkdagen reageert, zal er een nieuwe winnaar overeenkomstig deze actievoorwaarden worden gekozen en kan de oorspronkelijke deelnemer geen aanspraak meer maken op de prijs.
 • Over de trekking, winnaar of prijs wordt niet met (andere) deelnemers en/of derden gecorrespondeerd. 

PRIVACY

 • De persoonsgegevens die SUITSUIT verkrijgt in het kader van de actie, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.
 • De verzamelde persoonsgegevens, zijnde de namen van de deelnemers en emailadressen, zullen alleen worden gebruikt door SUITSUIT en worden verder niet verstrekt aan partners of derden.
 • De verzamelde emailadressen worden alleen door SUITSUIT gebruikt om periodiek email nieuwsbrieven te versturen en om de deelnemers te contacteren over deze actie en over toekomstige acties en aanbiedingen.
 • Op verzoek van de deelnemer worden zijn of haar persoonsgegevens door SUITSUIT verwijderd.

DIVERSEN

 • SUITSUIT kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de actie, de toekenning van de prijs, de ontvangst van de prijs of de het gebruik daarvan, behoudens in geval van opzet of grove schuld.
 • SUITSUIT is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de actie.
 • SUITSUIT draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit of in verband met de actie, de promotie, de toekenning, de ontvangst of verzilvering van de prijs (voor, tijdens of na de gewonnen reis) voortvloeien.
 • SUITSUIT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor wijzigingen in of geen doorgang vinden van de door de winnaar gewonnen reis als gevolg van externe acties of gebeurtenissen die buiten haar invloedsfeer liggen en/of nalatigheid van derden.
 • SUITSUIT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebeurtenissen die gedurende de reis plaatsvinden. De reis wordt door de winnaar op eigen risico aanvaardt, onder acceptatie van de algemene voorwaarden die de reisaanbieder en reisorganisator daarvoor heeft opgesteld.
 • SUITSUIT geeft het nadrukkelijke advies aan de winnaar om vooraf de algemene (reis)voorwaarden van de reisaanbieder aandachtig door te lezen.
 • SUITSUIT is niet aansprakelijk voor schades die voortvloeien uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, typ- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden.
 • SUITSUIT is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.
 • SUITSUIT behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.
 • SUITSUIT behoudt zich het recht voor om de actie te beëindigen of de regels, prijs, actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat SUITSUIT daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers.
 • Wijziging of aanpassing van deze voorwaarden en staking of wijziging van de actie zal bekend worden gemaakt via de actiepagina https://nl.suitsuit.com/pages/winactie-marrakesh
 • In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door SUITSUIT.
 • Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de actie voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.