Actievoorwaarden en spelregels “Win een weekendtrip (in de natuur) t.w.v. € 500,-*”

ALGEMEEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de winactie “Win een weekendtrip (in de natuur) t.w.v. € 500,-*”, hierna genoemd “de actie”, georganiseerd door SUITSUIT International BV, gevestigd in Soest, hierna genoemd “SUITSUIT”. Door deelname aan deze winactie ga je akkoord met deze actievoorwaarden.

DEELNAME

 1. Deelname aan deze winactie is gratis en gedurende de hele actieperiode mogelijk. Deelname vindt plaats door het achterlaten van je volledige naam en emailadres op de daarvoor ingerichte pagina op de website suitsuit.com. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen. 
 1. Door deelname aan deze winactie geef je SUITSUIT toestemming om je periodiek per e-mail een nieuwsbrief te sturen. Je kunt natuurlijk altijd aangeven dat je deze nieuwsbrieven niet meer wilt ontvangen, door op de afmeldlink te klikken in de desbetreffende e-mail.
 1. Om deel te mogen nemen, moet je minimaal 18 jaar zijn. Als je jonger bent dan 18 jaar, dan mag je alleen deelnemen met toestemming van je ouder(s) of verzorger(s).
 1. Je kunt maximaal één keer deelnemen aan deze winactie. Daarbij wordt je volledige voornaam, achternaam en e-mailadres als één unieke combinatie gezien. 

LOOPTIJD EN TREKKING

 1. De looptijd van de actie is van 7 tot en met 30 oktober 2022.
 1. De trekking van de winnaar vindt plaats op 7 november 2022 en geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze door een medewerker van SUITSUIT.
 1. De trekking vindt uitsluitend plaats als er zich tijdens de actieperiode minimaal 2.500 unieke deelnemers hebben aangemeld. 
 1. De winnaar wordt binnen 5 werkdagen na de trekkingsdatum persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.
 1. Indien de winnaar van de actie niet reageert binnen twee weken na de bekendmakingsdatum, vervalt het recht op deze prijs. Er zal dan een nieuwe trekking plaatsvinden.
 1. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd met SUITSUIT.

PRIJS 

 1. De prijs “Een weekendtrip (in de natuur) t.w.v. € 500,-*” bestaat uit een reischeque ter waarde van € 500,- inclusief BTW. Deze cheque kan dienen als betaalmiddel voor vakantiereizen uit het totale assortiment van een door SUITSUIT nader aan te wijzen reisorganisatie, met uitzondering van een reis- en/of annuleringsverzekering, vliegtickets en trein- en/ of boottickets. De reischeque is geldig tot 2 jaar na datum van uitgifte en is niet inwisselbaar voor geld of andere waardebonnen.
 1. De winnaar ontvangt binnen 30 dagen na de trekkingsdatum de reischeque per post of per e-mail.

 2. SUITSUIT zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening nemen. 

 3. De prijswinnaar is zelf verantwoordelijk voor de benodigde en geldige reisdocumenten en eventuele reis- en annuleringsverzekeringen. Kosten daarvan komen voor eigen rekening van de prijswinnaar en zijn niet inbegrepen bij de prijs.   

PRIVACY

 1. De persoonsgegevens die in het kader van deze winactie worden verkregen, worden niet verstrekt aan derden. 
 1. De persoonsgegevens die SUITSUIT verkrijgt in het kader van deze winactie, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.
 1. De persoonsgegevens zullen niet worden verkocht aan derden noch op enige andere wijze aan derden ter beschikking worden gesteld

 2. De verzamelde e-mailadressen worden alleen door SUITSUIT gebruikt om periodiek e-mail nieuwsbrieven te versturen en om de deelnemers te contacteren over deze actie en over toekomstige acties en aanbiedingen.  
 3. Op verzoek van de deelnemer worden zijn of haar persoonsgegevens door SUITSUIT verwijderd. 

ALGEMEEN

 1. SUITSUIT kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de actie, de toekenning van de prijs, de ontvangst van de prijs of de het gebruik daarvan, behoudens in geval van opzet of grove schuld.  

 2. SUITSUIT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor wijzigingen in of geen doorgang vinden van de door de winnaar geselecteerde reis, die (mede) met gebruikmaking van de verkregen vakantiecheque wordt geboekt.
 3. Verder aanvaardt SUITSUIT geen enkele aansprakelijkheid voor gebeurtenissen die gedurende de reis plaatsvinden. De reis wordt door de winnaar op eigen risico aanvaardt, onder acceptatie van de algemene voorwaarden die de reisaanbieder daarvoor heeft opgesteld. SUITSUIT adviseert de winnaar om vooraf de algemene (reis)voorwaarden van de reisaanbieder aandachtig door te lezen.
 1. SUITSUIT kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel de actie zonder opgave van reden stopzetten, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn richting de deelnemers.
 1. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door SUITSUIT.
 2. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de Actie voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.